พระเทพมังคลาจารย์

พระราชปัญญาเวที

พระมหานิคม มหาภินิกฺขมโน

พระมหาอุ่น พลปุญฺโญ

พระครูปลัดฐนพงค์
ขนฺติวโร(หลวงตา)

พระครูใมฏีกาไพบูลย์
อินฺทปญโร

บทความทางพุทธศาสนา

วิสาขบูชารำลึก

วิสาขบูชารำลึก
3911

มาฆบูชารำลึก

makabucha-memory
2129

ปาฏิหาริย์พระธาตุจอมคีรีศรีเป็งขอก

2012-03-01-14-32-23
18832

ปาฏิหาริย์พระเจดีย์แก้ว

2012-03-01-14-32-22
19013

ภูมิสถานวัดท่าตอนทั้ง ๙ ชั้น

ร้านค้าวิสาหกิจฯ

ยอดผู้ชม

1266724
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
873
1647
4592
1242372
57865
60820
1266724

Your IP: 54.166.212.152
เวลา: 2018-05-22 13:24:26

Facebook Page

 


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑.   วันมาฆบูชา

 

         วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๓ ในปีใดมีอธิกมาส  ในปีนั้นให้เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน ๔ มีความสำคัญเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการและเป้าหมายทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้พระสงฆ์นำไปปฏิบัติและประกาศพระศาสนา  เราจึงเรียกวันมาฆบูชาว่าเป็นวัน พระธรรม และเป็นวัน จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมสงฆ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ

         ๑.     มีพระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป  มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

         ๒.    พระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพทั้งสิ้น

         ๓.    พระสงฆ์ทุกรูปล้วนได้รับการอุปสมบทด้วย เอหิภิกขุอุปสมฺปทา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานการ  

                บวชด้วยพระองค์เอง       

         ๔.    เป็นวันเพ็ญเดือน ๓ คือ มาฆบุณมี

         และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์  ซึ่งมีหลักสำคัญคือ

คาถาที่หนึ่งว่า

ขนฺติ  ปรมํ  ตโป  ตีติกฺขา

นิพฺพานํ  ปรมํ  วทนฺตี  พุทฺธา

น  หิ  ปพฺพขิโต  ปรูปฆาตี

สมโณ  โหติ  ปรํ  วิเหฐยนฺโต ฯ

-:แปลว่า:-

ขันติคือความอดกลั้นเป็นตปะอย่างยิ่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสนิพพานว่าเป็นธรรมอันอย่างยิ่ง

ผู้ที่เป็นบรรพชิต  จะไม่เป็นผู้ทำร้ายผู้อื่น

ผู้ที่เป็นสมณะ  จะไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่น

คาถาที่สองว่า       

สพฺพปาปสฺส  อกรณํ              กุสลสฺสูปสมฺปทา

อจิตฺตปรโยทปนํ                     เอตํ  พุทฺธาน  สาสนํ ฯ

-:แปลว่า:-

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑    การทำความดี ๑

การทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส   นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

คาถาที่สามว่า

อนูปวาโท  อนูปฆาโต           ปาติโมกฺเข  จ  สํวโร

มตฺตญฺญุตา  จ  ภตฺตสฺมึ          ปนฺตญฺจ  สยนาสนํ

อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค                เอตํ  พุทฺธาน  สาสนิ ฯ

แปลว่า

การไม่กล่าวร้าย ๑  การไม่ทำร้าย ๑  การสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑  การอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัด ๑

การประกอบในอธิจิต ๑  นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย   

สรุปใจความว่า 

คาถาที่ ๑  เป็นการแสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา  ทั้งภาคปฏิบัติ  เป้าหมาย  และลักษณะ

               ของพระภิกษุสงฆ์ 

คาถาที่ ๒  เป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 

คาถาที่ ๓  แสดงถึงข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ในการออกไปประกาศพระศาสนา

                      วันมาฆบูชา  เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔     เมื่อ  พุทธศํกราช  ๒๓๙๔


๒. วันวิสาขบูชา

          วันวิสาขบูชา  ครงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖ แต่ปีในมีอธิกมาส  คือปีที่มีเดือน ๘ สองหน  จะเลื่อน

ไปเป็นวันเพ็ญเดือน ๗  เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง  คือเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้  

และเสด้จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  เราจึงเรียกวันวิสาขบูชา ว่าเป็น วันพระพุทธเจ้า


วันประสูติ  เป็นวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  สถานที่คือ  สวนลุมพินีวัน  อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์

กับกรุงเทวทหะต่อกัน  ภายใต้ต้นสาละ  ปัจจุบันเรียก ลุมพินีวัน


วันตรัสรู้  เป็นวันพุธ  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  สถานที่คือ  ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์  ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา 

ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  แคว้นมคธ  ปัจจุบันเรียกว่า   พุทธคยา


วันเสด็จดับขันธปรินิพพาน  เป็นวันอังคาร  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๖  สถานที่คือ  ระหว่างไม้รังทั้งคู่ 

ที่ศาลวโนทยาน  ของมัลลกษัตริย์  เมืองกุสินารา

 

๓. วันอัฏฐมีบูชา


            วันอัฏฐมีบูชา  ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ  เดือน ๖  หรือเดือน ๗ (ในปีที่มีอธิกมาส) นับถัดจากวัน  

วิสาขบูชาไป ๗ วัน  มีความสำคัญ คือ เป็นวันถวายพระเพลิง  พระสรีระของพระพุทธเจ้า  ที่เมืองกุสินารา

 

๔. วันอาสาฬหบูชา

            วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘ หรือเรียกว่า วันเข้าพรรษา มีความสำคัญ คือ

๑. เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  โปรดปัญจวัคคีย์ 

    เป็นครั้งแรก

๒. มีพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

๓. มีพระรัตนตรัย คือมี  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ครบเป็นครั้งแรก

              วันอาสาฬหบูชา  จึงเป็น วันพระสงฆ์

 

๕. วันเข้าพรรษา


              วันเข้าพรรษา  เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษา ๓ เดือน  ในฤดูฝน  ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ

 เดือน ๘ จนถึงกลางเดือน ๑๑  พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ๒ ครั้ง คือ

                       ๑.  วันเข้าพรรษาแรก  เรียกว่า  ปุริมพรรษา  เริ่มวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๘  ไปจนถึงวันเพ็ญ

      เดือน ๑๑

 ๒. วันเข้าพรรษาหลัง  เรียกว่า ปัจฉิมพรรษา  เริ่มวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๙  ไปจนถึงวันเพ็ญ

      เดือน ๑๒

              เมื่อเข้าพรรษาแล้ว  หากพระภิกษุสงฆ์รูปใดมีศาสนกิจจำต้องเดินทาง  ก็สามารถไปได้แต่ต้อง

ชอบด้วยพระวินัยบัญญัติ  และต้องกลับมาภายใน ๗ วันเรียกว่า  สัตตาหกรณียะ  ดังนี้ คือ

๑. เมื่ออุบาสก อุบาสิกาประสงค์จะบำเพ็ญบุญนิมนต์มา  ไปเพื่อรักษาศรัทธา

๒. มีอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่สงฆ์ที่ใดที่หนึ่ง  ไปเพื่อระงับอธิกรณ์นั้น

๓. บิดา มารดา ญาติพี่น้อง  พระอุปัชฌาย์  อาจารย์  ป่วยไข้  เทื่อทราบ  ก็ไปได้

๔. พระวิหารวัดใดวัดหนึ่งเสียหาย  ไปเพื่อช่วยเหลือหรือช่วยบูรณปฏิสังขรณ์

๕. ขณะจำพรรษาอยู่ถูกสัตว์ร้ายรบกวน  ถูกโจรปล้น  วิหารถูกไปไหม้  น้ำท่วม  ก็ไปได้

๖. เมื่อชาวบ้านอพยพหนีไปเพราะถูกโจรปล้น หรือน้ำท่วม  ก็ให้ไปได้

๗. เมื่อสถานที่อยู่นั้นเกิดทุพพิกขภัยขาดแคลนอาหาร  ยารักษาโรค  ขาดผู้อุปถัมภ์  ก็ไปได้

๘. ถ้ามีผู้เอาทรัพย์มาล่อ  ก็อนุญาตให้ไปได้

๙. ถ้ามีภิกษุหรือภิกษุณีสงฆ์แตกแยกกัน หรือมีผู้พยายามจะให้แตกกัน  ถ้าไปจากที่นั่นแล้ว          

    สามารถระงับได้  ก็อนุญาตให้ไปได้

 

๖. วันออกพรรษา


           วันออกพรรษา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑  เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน  ในฤดูฝน  วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุสงฆ์ทำปวารณากรรม  คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้  เพื่อได้เห็น  ได้ทั้งสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน

 

๗. วันตักบาตรเทโวโรหณะ

              วันตักบาตรเทโวโรหณะ  หมายถึงการทำบุญตักบาตรถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้า  ซึ่งเสด็จลงจากสวรรค์ในวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๑๑  หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา  พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์  โดยเสด็จลงมาที่เมืองสังกัลส์  ใกล้เมืองพาราณสี  พุทธบริษัททั้งหลายทราบข่าว  ต่างก็พากันไปถวายการต้อนรับและทำบุญตักบาตร  จึงเรียกว่า  ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ

                กล่าวกันว่าในวันนั้น  เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ ทำให้ทั้ง ๓ ภพ  ได้แก่  เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก  ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน  จึงเรียกวันนี้ว่า  วันพระเจ้าเปิดโลก


........................................................................


กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของวัดท่าตอนพระอารามหลวง

ภาคเช้า

เวลา  ๐๘.๐๐ น.    ทำพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

ภาคกลางคืน

เวลา  ๑๘.๐๐ น.   มีพิธีสวดมนต์เย็น / ทำวัตรเย็น

เวลา  ๑๘.๓๐ น.   มีพิธีไหว้พระ รับศีล  ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา  ๑๙.๐๐ น.    “เดินขึ้นภูบูชาพระเจดีย์แก้ว” จากชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๘

เวลา  ๒๐.๐๐ น.   เวียนเทียนรอบพระเจดีย์แก้ว  เสร็จแล้วมีกิจกรรมจับรางวัลพิเศษ


.........................................................................


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2012-03-04-11-11-03
26136

ภาพวีดีโอ

วัดหนองครอบ

วัดหนองครอบ
255

พิธีต้อนรับและมุทิตาสักการะ"พระราชปัญญาเวที"

v20161209
427

วัดท่าตอน | พิธีสืบจาต๋าแบบล้านนา...

290259v
568

วัดท่าตอน | พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายสมเด็จพระสังฆราช...

191258v
546

วัดท่าตอน | สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

290758v
754

ผ้าป่าพุทธมณฑลเชียงใหม่

230758v
725